Fråga experten

Fråga experten om husgrunden till mitt nya hus

Ställ din fråga om husgrunder till ditt nya hus

Kundservice: 0430-149 90 info@byggsystemdirekt.se

Uddevalla Kommun bygger modulhus med Isolergrund som uppfyller alla BBR-krav

Uddevalla kommun bygger tillbyggnader med moduler på typgodkänd Isolergrund till två förskolor, och följer upphandlingskravet att BBR ska följas. En av förskolorna är en permanent byggnation och en har ett tillfälligt bygglov.


Isolergrund uppfyller alla krav för modulbyggnationer

Isolergrund har auktoriserade grundföretag i hela landet som monterar grunden med torra byggelement, oavsett väder. Isolergrunds leveranssäkerhet med ett fastställt montagedatum gör att Moelven som är modulhusleverantör kunnat säkerställa sina kvalitetskrav och följa uppsatt tidplan.
– Att Isolergrund både uppfyller BBR och kan demonteras gör att vi kan möta alla krav från beställaren, även vid tillfälliga bygglov, säger Staffan Hvidberg, Isolergrund.

BBR är ett krav i upphandlingsunderlag

I alla upphandlingsunderlag finns krav på att BBR ska uppfyllas. Med Isolergrund har Moelven visat att man uppfyller BBR för grunden, och med det haft en värdefull dialog med beställare och personer på Uddevalla kommun som arbetat med bygglovsprocessen och står bakom slutbeskedet.
– I takt med att kunskapen på kommuner ökar kommer modulhusleverantörer som uppfyller BBR för grunden att få konkurrensfördelar, avslutar Staffan Hvidberg, Isolergrund.

Kontrollansvarig kan godkänna fuktsäkerhetsprojekteringen direkt

Enligt Boverket får KA inte godkänna en byggnation som inte uppfyller BBR. Isolergrund lämnar en fullständig dokumentation inklusive egenkontroller som gör det enkelt för kontroll- ansvarig att godkänna fuktsäkerhetsprojekteringen, som blir en del av byggnadsnämndens beslutsunderlag.

Kommunen står upp för barnens hälsa

Enligt BBR 6.5 Fukt får luftfuktigheten i en grund inte överstiga 75% under längre perioder för att förhindra att mögel bildas och sprids, vilket Uddevalla kommun uppmärksammat. Markradon, lukt samt det mögel/mögelgaser som bildas när organiska material utsätts för uteklimat 75-100 % RF syns inte med blotta ögat, t ex på modulens träbjälklag. Modulens ventilationssystem riskerar att suga upp förorenad luft via golvbjälklaget upp till boendemiljön. Med typgodkänd Isolergrund är den siffran noll, då grunden är isolerad, dokumenterat tät och vänder luftflödet nedåt.