top of page

Försäkra dig om att din husgrund eller krypgrund klarar en fuktsäkerhetsprojektering i ett tidigt skede

Bygger du ett nytt hus vill du inte att husgrunden eller krypgrunden ska vara en riskkonstuktion. Du vill att den uppfyller BBR, du vill vara säker på att mögel inte kan bildas i grundutrymmet och att markluft med radon och mikroorganismer inte når inomhusmiljön. Med en typgodkänd husgrund kan du vara säker. 
 

Fördjupad information och byggregler om krypgrunder finns på grundfakta.se 

 • Varför har krypgrunder dåligt rykte.
  Enligt BBR får det max vara 75 % RF luftfuktighet i grundutrymmet för att förhindra mögelpåväxt. I marken är det 100% fukt och ute kan luftfuktigheten vara upp till 100 RF. Då förstår alla hur viktig grundens konstruktion är. De felbyggda krypgrunder som byggdes från 70-talet och framåt var oftast inte isolerade och med betongelement som stod direkt på marken så fukten vandra från marken och upp via betongelementen till grundutrymmet. Den vanligaste orsaken till fukt i felbyggda krypgrunder, som tyvärr används än idag, är den kondens som bildas när kall och varmluft möts. Ett vanligt exempel är uteluftsventillerade krypgrunder som i folkmun sägs vara bra, men är en riskkonstruktion som inte får inte byggas. Eftersom det fortfarande byggs krypgrunder som inte klarar en fuktsäkerhetsprojektering är rådet är alltid att be om en giltig fuktsäkerhetsprojektering eller dokumentation. Köper du en typgodkänd Isolergrund är din grund redan godkänd och innefattar all dokumentation.
 • Vad är fördelen med ett typgodkännande?
  Typgodkänd betyder att grunden är utformad och testad som ett system (RISE) och typgodkänd av ett certifieringsorgan (KIWA), som även utför 3:e partskotroller. Systemet är utformat för att klara krav och alla svenska byggregler, vilket är betydande då grunden är länken mellan huset och den 100 % fuktiga marken. Det betyder också att dokumentationen för en fuktsäkerhetsprojektering är klar och inte behöver göras för varje enskilt byggprojekt.
 • Vad säger Boverkets byggregler om krypgrunder
  Här är exempel på byggregler som en krypgrund ska uppfylla En krypgrund ska uppfylla BBR 6.2 Luft, BBR 6.5 Fukt, oavsett permanenta / tillfälliga bygglov eller entreprenadform. Isolergrund: Typgodkänning, uppfyller BBR 6:5 Fukt och 6:2 luft 6:24 Mikroorganismer: Byggnader och deras installationer ska utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår. Isolergrund: Dokumenterat tät, provtryckt. Typgodkänning 6:2 luft. 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd: Om det kritiska fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. Isolergrund: Dokumenterat tät, isolerad, saknar köldbryggor mot mark. Typgodkänning 6:5 Fukt 6:5323 Grundkonstruktion och bjälklag: Kryputrymmen ska kunna inspekteras i sin helhet. Isolergrund: Full åtkomst under huset Certifierad kontrollansvarig ska följa upp att kontrollplanen för byggnaden följs. Om den inte gör det och BBR inte uppfylls ska KA inte skriva under i kontrollplanen. Om kontrollplanen inte är komplett får inte huset ett slutbesked. Isolergrund: Färdigställd dokumentation för byggherre, kontrollansvariga och byggnadsnämnd
 • Vad är en undertrycksatt krypgrund?
  Husets ventilation och termiska drivkrafter driver luft från mark och grundutrymme upp i huset via otätheter och genomföringar. Ett normalt värde är ca 5 Pa. I en undertryckssatt krypgrund som Isolergrund, vänds undertrycket till grunden med en fläkt. För att det ska fungera måste grunden vara helt tät, vilket görs med plast. Det gör också att radon och mikroorganismer som finns i marken inte kan blanda sig med luften under huset och nå upp i inomhusmiljön.
 • Ska jag välja krypgrund eller platta på mark?
  Krypgrund används för hus som färdigställs i fabrik med väggar och golv, medan platta på mark används för hus som byggs med byggsats eller lösvirke på plats. Fördelen med krypgrund är att inga vitala delar som VVS gjuts in i betong och att du kommer åt under hela huset för service och installation, tex kamin, köksö, och ledningar.
 • Hur vet jag att en krypgrund är godkänd?
  Köper du ett nytt hus vill du inte ha en grund som är en riskkonstruktion. Du vill inte att mögel kan bildas under huset och du vill inte ha upp förorenad markluft med radon och mikroorganismer i inomhusmiljön. Köper du en Typgodkänd Isolergrund så är den godkänd som ett system. All dokumentation, inklusive fuktsäkerhetsprojektering är färdigställd och finns i dina bygghandlingar. Är grunden inte typgodkänd ska du fråga om dokumentation som visar att BBR 6.2 Luft och 6.5 fukt uppfylls. Fråga alltid efter - Fuktsäkerhetsprojektering utförd av fuktsakkunnig person. - Du ska ha ett Tryckmätningsprotokoll - Egenkontroll
bottom of page